Mazliva potvurka
Si unaveny po práci a potrebujes si oddichnut, uvolnit sa od stresu a zažít nieco prijemne? Tak si dopraj u mna eroticku masáž... Mas rad klasiku a anala? Tak si na spravnom mieste.Nevahaj a zavolaj...... Tesim se na Teba....
reklama1 www.sex-jahoda.cz Sociálna sieť SexBum Seznamka Hotinzerce - erotická inzerce www.sex-jahoda.cz

 

Podmínky serveru

1. Provozovatel serveru privaty-eskort.cz (dále jen Server) provozované na adrese http:// www.privaty-eskort.cz je oprávněným provozovatelem a správcem serveru (dále jen Správce). Správce poskytuje služby, které umožňují vkládat na server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby serveru umožňují tyto informace zobrazovat a mazat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované správcem.

2. Uživatelem služeb serveru je každá osoba, která ho používá a při využívání jeho služeb přistoupila k těmto podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistrovala v rámci služeb serveru. Pro vstup či využití služeb serveru je přistoupení uživatele k těmto podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným podmínkám. akceptuje veškerá jejich ustanovení.

3. Subjekt údajů souhlasí dle § 5 odst. 2 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby Server zpracovával jeho osobní údaje. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést jméno, bydliště, datum narození, mobilní telefonní číslo, platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení dat do příslušné kategorie. Uživatel, který uvedl cizí údaje bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž údaje při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené správci. Správce nezodpovídá za zneužití jakékoliv informace jinou osobou v rámci registrace na serveru. Uživatel služeb serveru s tímto výslovně souhlasí.

4. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová, telefonní číslo a (fakturační adresa uživatele) ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze do 48 hodin.

5. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby serveru mohou zahrnovat propojení na jiné reklamní webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

6. Uživatel bere na vědomí, že data, která zde dobrovolně poskytne mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi správce či jeho partnerů využívajících služeb serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

7. Správce prohlašuje, že zavedení služeb serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

8. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru ani za způsob jakým služby serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Správce jakož i vlastník serveru neodpovídá za vložená data, odkazy, videa a obrázky nebo fotografie podléhající autorským právům.

9. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

10. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění těchto podmínek

11. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru po provedení těchto změn správcem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

12. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb serveru nebo těchto podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím emailu.

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním

14. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem nebo odkzující stranou.

15. Správce je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru inovovat, přidávat, mazat či jakkoli upravovat.

16. Uživatel služeb Serveru odpovídá

- za to, že využíváním služeb serveru nepoškozuje jakákoli práva třetích osob.

- za případné škody vzniklé provozovateli v případě prokazatelné vědomé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání ze strany uživatele. Tuto škodu je uživatel povinen uhradit ve skutečné výši.

17. Uživatel nemá nárok na žádnou náhradu případné škody, způsobené:

- případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností serveru

- případným únikem informací o uživateli účtu

- jakýmkoliv jiným následkem používání služeb serveru

18. Uživateli je zakázáno

- úmyslně podporovat, umožňovat nebo se zapojovat do jakýchkoliv nelegálních činností, včetně přenosu komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, porušování   vlastnických a autorských práv.

- neoprávněně využívat data a neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost serveru nebo narušovat bezpečnost serveru ve snaze získat neoprávněný přístup.

- Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.

Podmínky inzerce

(podmínky se zveřejněním inzerátů s fotografiemi a podobiznami)

Zákaznice/ník (uživatel) uvedený na tomto serveru, tímto objednává (a souhlasí) se zveřejnění inzerátů s níže uvedeným textem a s fotografií (-emi) s podobiznou (-ami) na inzertním serveru (portálu) www.privaty-eskort.cz dle níže uvedených údajů: Text inzerátů po dohodě s klientem. Zákazníce/ník (uživatel) uděluje tímto inzertnímu serveru www.privaty-eskort.cz jako vydavateli / provozovateli souhlas se zveřejněním fotografie (-í) s podobiznou (-ami) zákazníka nebo jeho zaměstnancům, jejíž (-ichž) kopie či tisk (-y) z elektronických nosičů tvoří přílohu této objednávky a je (jsou) označeny shodným číslem i jako tato objednávka a je (jsou) na přední straně zákazníkem podepsána (-y) (nebo Inko z kontaktního formuláře), v inzertním serveru www.privaty-eskort.cz v příslušné (-ých) rubrice (rubrikách). Fotografie s podobiznou (-ami) bude (-ou) součástí objednaného inzerátu. Vydavatel si vyhrazuje právo jednostranně zařadit inzerát včetně výše zmíněné (-ých) fotografie (-í) s podobiznou (-ami) do jiné, než požadované rubriky, která dle jeho rozhodnutí nejlépe odpovídá obsahem a jeho povaze objednaného inzerátu, s čímž zákazník souhlasí. Pro případ, že fotografie s podobiznou (-ami), jejíž (jejichž) zveřejnění zákazník objednává, je (jsou) autorským dílem, ZÁKAZNÍICE/NÍK (UŽIVATEL) PROHLAŠUJE, že poskytuje vydavateli právo fotografii (-e) s podobiznou (-ami) bezplatně rozmnožovat a rozšiřovat v rozsahu a způsobem dle této objednávky vč. opakování inzerátu (a to bez omezení počtu opakování) či objednaných změn textu inzerátu, a dále prohlašuje, že je oprávněn poskytnout bezvýhradní právo fotografii (-e) s podobiznou (-ami) rozmnožovat a rozšiřovat, jak je výše uvedeno, s tím, že za toto rozmnožování a rozšiřování nevznikají komukoliv nároky na zaplacení jakékoliv odměny ze strany vydavatele inzertním serveru www.privatY-eskort.cz. Pokud však přes výše uvedená prohlášení zákazníka bude vydavatel povinnen zaplatit komukoliv jakoukoliv částku nebo částky v souvislosti s rozmnožováním či rozšiřováním fotografie s podobiznou (-ami), zejm. z titulu odměny, náhrady škody či bezdůvodného obohacení, zavazuje se zákazník uhradit vydavateli veškeré částky, které byl povinnen jakékoliv osobě v souvislosti s rozšiřováním fotografie (-í) s podobiznou (-ami). Zákaznice/ník (uživatel) dále prohlašuje, že na uvedené (-ých) fotografie (-i) s podobiznou (-ami) jsou osoby starší 18ti let a souhlasí se zveřejněním na inzertním serveru www.privaty-eskort.cz, na nichž vydavatel inzerci zveřejňuje, a to v příslušné rubrice. Zákaznice/ník (uživatel)souhlasí s uschováním výše uvedené (-ých) kopie (-í) fotografie (-í) s podobiznou (-ami) či tisku (-ů) fotografie (-í) s podobiznou (-ami) z elektronických nosičů a souvisejících listin inzertnímu serveru www.privaty-eskort.cz,a to po dobu, po kterou je to potřebné k ochraně práv jeho vydavatele, přičemž zákazník nemá právo na jejich vydání. Zákaznice/ník (uživatel) souhlasí s opakováním (i několikanásobným) výše uvedeného inzerátu (příp. s dohodnutými úpravami - změnami) i se zveřejněním přiložené (-ých) fotografie (-í) s podobiznou (-ami), pokud budou opakování či změny (ústně, písemně či telefonicky) objednány zákazníkem, zmocněncem či jinou osobou, která sdělí při požadavku opakování či změny inzerátu telefonní číslo přiřazené k inzerátu a jméno a příjmení zákazníka/ce. Zákazník/ce bere na vědomí, že případné odvolání souhlasu se zveřejněním fotografie (-í) s podobiznou (-ami) zákazníka je vůči na inzertním serveru www.privaty-eskort.cz účinné okamžikem doručení písemného odvolání souhlasu společnosti s tím, že zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie s podobiznou (-ami), u níž (-ichž) souhlas se zveřejněním zákazník odvolal, bude (-ou) zveřejněna (-y) ještě (nejvýše) do konce daného měsíce. ZÁKAZNÍK/CE SOUHLASÍ s tím, že tato objednávka a práva a povinnosti stran vzniklé na základě objednávky se dále řídí ustanovením podmínek inzerce, které jsou publikovány k prvnímu dni následujícího měsíce na internetových stránkách www.privat-eskort.cz Zákazník/ce dále souhlasí s cenou uvedenou v ceníku inzerce publikovaném v inzertních internetových stránkách www.privaty-eskort.cz .Inzerát bude zveřejněn na těchto inzertních internetových stránkách (www.privaty-eskort.cz ) jejich vydavatelem.

 

Viky
Míli pánové, chcete si příjemně odpočinout a zapomenout na strasti všedního dne a nechat se unášet na vlnách rozkoše v rukou příjemné, sympat. slečny s velkým poprsím při tantra sestavě, která obsahuje i velmi příjemnou intimní masáž, kde používám několik masážních technik?:)Pokud ano, tak mě můžete navštívit v příjemném a čistém styl. prostředí na Praze 4 Michle(park.v ulici).Při masáži jsem bez oděvu(masíruji také tělem i poprsím).Mé orig. foto.Neposkytuji sex služby.Tantra massage Prag, speak eng.+420 777 069 959
Daria
Ahojky, Ráda bych se Vám představila....Jsem sympatická, mladá slečna, která si užívá život plnými doušky. Až mě poznáš, uvidíš, že nejsem jen naivní holčička, ale smyslná dívka, která udělá vše pro to, aby splnila Tvá erotická přání. Na přivítanou Ti ráda udělám příjemnou masáž a pak...? Nech se překvapit .... : )
Privátek.´Dáblice
Jsem 22letá slečna Emča,zvu všechny pány kteří chtějí strávit příjemné chvíle plné sexu a roskoše!Kde mě najdete? Na Praze 8.více info na tel:728211679.Tak volejte a nebudete litovat pánové!!!